واکسن

امروز برای واکسن کلاس اول مریم، بعد از ۴ سال رفتم بهداشت. 

بعد از واکسن مریم و در حین مراقبت خودم، مشخص شد که باید واکسن کزاز بزنم.

هیچی دیگه حرفای شجاعانه ای که به مریم گفته بودم، به خودم گفتم و نشستم واکسن زدم.

بعدشم رفتیم برا بچه ها اسباب بازی خریدیم. من هم برا خودم خودکار رنگی خریدم.


برچسب ها: واکسن
زمان: 2018-06-25 11:30:07